Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ hội Trung thu 2015

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 25, 26/9/2015, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức “Lễ Hội Trung Thu năm 2015” cho các em thiếu nhi là con em của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ.