Chung tay góp phần xây dựng xã nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững trước năm 2020

Thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020, ngày 26/11/2015, Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Nam và huyện Thanh Liêm tổ chức chương trình ký kết phối hợp tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội xây dựng nông thôn mới tại xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Chung tay góp phần xây dựng xã nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững trước năm 2020

Công văn triệu tập đại biểu tham dự chương trình tập huấn và làm việc tại Đà Nẵng

Thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020, ngày 26/11/2015, Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Nam và huyện Thanh Liêm tổ chức chương trình ký kết phối hợp tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội xây dựng nông thôn mới tại xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.