Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư về kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014), ngày 19/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 tại Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư về kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014), ngày 19/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 tại Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sáng 20/5/2014, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên các cơ quan của ngành Hàng không và Đường sắt phát động phong trào thi đua, thực hiện văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”.